Kasutustingimused Juhile

Käesolevad Üldtingimused sätestavad tingimused, mis reguleerivad juhi ja Mojo vahelisi kokkuleppeid Mojo rakenduse kasutamisega Taksoveoteenuse osutamise eesmärgil.

Taksoveoteenuste osutamiseks Mojo rakendust kasutades nõustute järgmiste tingimustega.

 • 1. Definitsioonid
  1.1 Mojo on Eesti Vabariigis asutatud osaühing Gemmon OÜ, registrikood on 14266612.
  1.2 Mojo teenused on teenused, mida Mojo Teile osutab, takso tellimuste vahendus, klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ning teised sarnased tugiteenused.
  1.3 Mojo rakendus on Mojo juhtidele mõeldud mobiili rakendus, mida kasutatakse tellimuste saamiseks, vastuvõtmiseks ja taksoveoteenuste haldamiseks.
  1.4 Reisija/Reisijad on isik/isikud, kes tellivad takso Mojo rakendust kasutades ja kaasreisijad kes viibivad sõidukis, millega osutatakse taksoveoteenuseid.
  1.5 Juht tähendab isikut, kes on nõustunud Mojo Üldtingimustega Mojo rakendust kasutatades ja osutab Taksoveoteenuseid Mojo rakenduse vahendusel.
  1.6 Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.
 • 2. Juhi konto lisamine on kokkulepe Teie ja Gemmon OÜ vahel Mojo rakenduse kasutamise kohta, mis koosneb:
  2.1 üldtingimustest,
  2.2 eritingimustest, millest teavitatakse juhte minimaalselt 7 päeva ette kirjalikult;
  2.3 muud tingimused, millele kokkuleppes viidatakse, ning mida vahest muudetakse.
 • 3. Litsents on juhi/kliendi õigus kasutada Mojo rakendust.
 • 4. Tasu on rahasumma, mille Mojo klient peab Juhile maksma Taksoveoteenuste osutamise eest.
 • 5. Teenustasu on tasu, mille Juht peab tasuma Gemmon OÜle õiguse eest kasutada Mojo rakendust.
 • 6. Rakenduse sisene makse on makse, mille klient tasub Mojo rakenduse kaudu Taksoveoteenuste eest. Rakenduse sisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte krediiti või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Mojo on võimaldanud.
 • 7. Taksoveoteenused on reisijaveoteenused, mida Juht osutab Reisijatele, kelle tellimuse Juht on Mojo rakenduse kaudu vastu võtnud.
 • 8. Makseagent ? Gemmon OÜ, agent, kes vastutab tehniliste tugiteenuste eest makseteenuse osutamisel ning arvete esitamisel Mojo nimel. Makseagent on volitatud Mojo nimel tegelema ka maksetega seotud vaidluste lahendamisega.
 • 9. Juhi konto lisamine
  9.1 Mojo rakenduse kasutamiseks peate end registreerima Mojo Driver rakenduse kaudu, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Mojo nõutavad dokumendid. Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui olete enda Mojo konto registreerinud, annab Mojo Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie telefoni numbri abil. Vajutades Mojo Driver
  rakenduse registreerimistaotluse lõpus oleval nupul ?Registreeri” (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist:
  9.1.1 Teil on õigus, kooskõlas kehtiva seadustega, sõlmida kokkulepe Mojo rakenduse kasutamiseks Taksoveoteenuste osutamise eesmärgil;
  9.1.2 olete täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi;
  9.1.3 olete täielikult arusaanud, et pakute Mojo teenuseid frantsiisi põhimõtte aluses mille tingimused on leitavad Üldtingimused punkt 10 all;
  9.1.4 kogu teave, mille olete Mojo´le esitanud, on korrektne ja täielik;
  9.1.5 Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;
  9.1.6 Te ei kasuta Mojo rakendust lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Mojo korrektset toimimist;
  9.1.7 Teie konto andmed on õiged ja uuendate kasutaja kontol kajastatud teavet ;
  9.1.8 Te toimite kooskõlas seadustega, mis kehtivad riigis, kus Te Taksoveoteenuseid osutate;
  9.1.9 Te nõustute Mojo privaatsuspoliitikaga, mis on kättesaadavad https://mojoapp.eu/et/legal/privacy-policy/
  9.2 Registreerimise käigus makseandmete esitamine toimub emaili teel. Juriidilise isiku puhul peate edastama vastava äriühingu pangaandmed. Mojo kannab rakendusesiseste maksete kaudu kogutud tasu üle Juhi esitatud pangakontole. Mojo ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Juht on esitanud valed pangaandmed.
  9.3 Kui olete registreerimistaotluse esitanud, võtab Teiega ühendust Mojo esindaja teie poolt esitatud telefoni numbri kaudu. Mojo esindaja tutvustab lisatingimusi, mis tuleb Taksoveoteenuste osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, sõiduki rahuldav tehniline seisukord, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt telefoni kõnes kirjeldatule.
  Esitatud nõuete ja tingimuste täitmata jätmisel võib olla Mojo rakenduse kasutamisõiguse lõpetamine.
  9.4 Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Juht loetakse
  juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes on tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik Taksoveoteenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib Taksoveoteenuseid osutada. Füüsiline isik võib juhi kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest.
  9.5 Mojo konto makse andmetes näidatud juriidiline isik ja reaalselt taksoveoteenuseid osutav füüsiline isik vastutavad solidaarselt juhi mis tahes kokkuleppe rikkumise eest.
 • 10. Frantsiisiandja annab tasu eest Frantsiisivõtjale taksoteenuse osutamisel õiguse kasutada Frantsiisiandjale kuuluvat taksotellimuse süsteemi Mojo Driver
  10.1 Frantsiis sisaldab:
  10.1.1 õigust kasutada käesolevas üldtingimustes sätestatud ulatuses Frantsiisiandja kaubamärki Mojo,
  10.2 õiguse saada kasutada vastavalt Frantsiisiandja poolt kehtestatud seadistatud Mojo takso tellimuste vastuvõtmise mobiilirakenduse.
  10.3 Frantsiisiandja loal õiguse võtta vastu Mojo mobiilirakenduse vahendusel tellimusi vastavuses sealt saadud informatsiooni ja juhistega.
  10.4 Poolte kohustused
  10.4.1 Frantsiisiandja kohustub:
  10.4.1.1 tutvustama Frantsiisivõtjale kõiki Frantsiisiandja poolt kehtestatavaid juhendeid 7 päeva jooksul pärast kehtestamist;
  10.4.1.2 kindlustama Frantsiisivõtja vajaliku oskusteabega;
  10.4.1.3 teostama Frantsiisivõtja kasutuses oleva Mojo rakenduse korrapärast uuendamist;
  10.4.1.4 osutama Frantsiisivõtjale kaasabi taskoteenuse osutamisel. Abi osutamisega seotud kulutused ja nende kandimise kord on reguleeritud Mojo Üldtingimustes juhtidele,
  10.4.1.5 vajadusel varustama oma kulul Frantsiisivõtjat reklaammaterjalidega (kleebised, flaierid jms) ning tasuma reklaamimaksud,
  10.5 Frantsiisivõtja kohustub:
  10.5.1 kasutama Kaubamärki ja ärilist tähistust taksoteenuste osutamiseks kooskõlastatult Frantsiisiandjaga,
  10.5.2 tagama, et tema tegevus Kaubamärgi kasutamisel ei kahjusta Frantsiisiandja mainet. Maine kahjustamiseks loetakse muuhulgas kliendi huvide või õiguste mistahes kujul rikkumist,
  10.5.3 järgima Frantsiisiandja juhiseid, mis on suunatud õiguste kasutamisele Frantsiisiandjaga samal alusel ja viisil
  10.5.4 teatame Frantsiisiandjale koheselt temale teatavaks saavatest kõlvatu konkurentsi juhtudest, mis on seotud Poolte tegevusega taksoteenuse osutamisel,
  10.5.5 täitma Eesti Vabariigis kehtivaid Liikluseeskirju ning kõiki taksoteenindust hõlmavaid seadusi ja eeskirju,
  10.5.6 omama kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud lube,
  10.5.7 tagama rakenduse toimimise omades piisavalt kiiret andmeside lepingut,
  10.5.8 Taksoveoteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides. Muu hulgas Te:
  10.5.8.1 peate valima marsruudi, mis on Kliendile kõige vähem kulukam, juhul kui Reisija selgesõnaliselt teisiti ei soovi;
  10.5.8.2 ei tohi teha õigustamatuid peatusi,
  10.5.8.3 ei tohi võtta sõidukisse teisi reisijaid peale Reisija ja temaga kaasasolevate isikute
  10.5.8.4 järgite liikluseeskirju, sh tegeleda sõiduki juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude
  tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.
  10.5.9 teatame viivitamatult Frantsiisiandjale kõigist tema poolt taksoteenuse osutamises toimunud liiklusavariidest.
  10.5.10 Osutama klientidele taksoteenuseid mitte kallimalt kui Frantsiisiandja poolt kehtestatud hinnakiri ette näeb. Frantsiisiandja võib eelpoolnimetatud hinnakirjast teha muutusi teavitades sellest Frantsiisivõtjat ette vähemalt 14 päeva,
  10.5.11 Aksepteerima maksevahendina Mojo rakenduses kasutatavaid krediidkaardimakseid, mobiilimakseid ja sularaha,
  10.5.12 Hoidma teeninduskultuuri kõrget kvaliteeti ning kasutava sõiduki pidevalt korras ja puhtana,
  10.5.13 Frantsiisivõtja on kohustatud omandama ja korras hoidma Taksoveoteenuste osutamiseks vajaliku sõiduki, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Frantsiisivõtja peab tasuma kõik kulud seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, auto amortisatsiooni, kindlustuse, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Juht peab arvestama sellega, et Mojo rakenduse kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu frantsiisivõtja peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.
  10.6 Poolte õigused
  10.6.1 Frantsiisivõtjal on õigus:
  10.6.1.1 kasutada saadus õigusi vastavalt Üldtingimustele,
  10.6.1.2 korraldada taksoteenuste osutamist iseseisvalt, sh otsustada, millal taksoteenust osutada,
  10.6.1.3 paigaldada sõidukile lisaseadmeid ja reklaame ainult Frantsiisiandjaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel
  10.6.2 Frantsiisiandjal on õigus:
  10.6.2.1 igal ajal kontrollida leppe täitmist Frantsiisivõtja poolt ning Mojo rakenduse sihipärast kasutamist. Kontroll teostatakse Mojo admin paneeli vahendusel segamata Frantsiisivõtja igapäevast tööd, tasu maksmata kohustada Frantsiisivõtjat jagama Mojo reklaam materjali.
  10.7 Finantssuhted
  10.7.1 Frantsiisiandja ei kanna vastutust Frantsiisivõtja majandustegevuse ega selle tulemuslikkuse eest.
 • 11. Kviitungid. Peale Taksoveoteenuse osutamise lõpetamist edastatakse kliendile Mojo rakenduses sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki registreerimisnumbrit, sõiduki sõidukikaardi numberit, teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat.
 • 12. Sõidu tühistamistasu ja ooteaja tasu. Reisija võib tühistada taksoveoteenuse tellimuse, millega juht on Mojo rakenduse kaudu nõustunud. Juhil on õigus tasule tühistatud taksoveoteenuse eest (tühistamistasu), kui Reisja tühistab nõustutud tellimuse pärast Mojo rakenduses nimetatud ajaperioodi.

13. Maksukohustused. Juht kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Juhile tekivad seoses Taksoveoteenuste osutamisega, sh:
13.1 tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine;
13.2 kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks.
13.3 Kui maksuhaldur esitab Mojo´le põhjendatud maksupäringu juhtide tegevuse kohta seoses taksoveoteenuse osutamisega, siis on Mojo kohustatud teha kättesaadavaks riiklikule maksuhaldurile teavet Juhtide tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses.
13.4 Juht on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses taksoveoteenuste osutamisega.
13.5 Juht peab Mojo-le hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Mojo-le seoses asjaoluga, et Juht jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).

14. Volitus arvete väljastamiseks.
14.1 Mojol on volitus Juhi nimel arvete väljastamiseks reisijatele, nt leppetrahvid või tasud, mida Mojo vahendab juhile. Vastavad arved tehakse Juhile kättesaadavaks emaili teel.

15. Mojo teenustasud:
15.1 Mojo rakenduse kasutamise eest kohustab juht maksma Mojole tasu (s.o Mojo teenustasu). Mojo teenustasu arvestatakse sõidu maksumusest iga Taksoveoteenuse eest. Mojo teenustasu arvestatakse maha tasust.
15.2 Mojo teenustasu suurus tehakse Juhile teatavaks e-posti teel ja Mojo rakenduse kaudu.
15.3 Mojo teenustasu suurus on 15% juhi kassalt kuid see võib aeg-ajalt muutuda. Mojo saadab muudatuste kohta vähemalt 7 päeva eelnevalt teate.
15.4 Juht kohustub maksma Mojo teenustasu ja muud eelmisel kuul Mojo-le maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks.
15.5 Mojo teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% maksmata summast kalendripäevas. Juht peab hüvitama Mojo-le kulud, mis tekivad Mojo-le seoses Juhi võlgade sissenõudmisega.

16 Rakendusesisesed Maksed
16.1 Mojo rakendus võimaldab Reisijatel maksta taksoveoteenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o kolmanda osapoole makse).
16.2 Juht volitab Mojo tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Juhi nimel tasusid ja muid tasusid, mida Reisija tasub rakenduse sisese maksena.
16.3 Rakenduse sisesese makse korral loetakse Reisija maksekohustus Juhi ees täidetuks selle tegemise hetkest.
16.4 Rakenduse sisese makse teostamist või ebaõnnestumist kinnitab Mojo Driver rakendus vastava teatega.
16.5 Juht ei või keelduda Reisija soovist teha rakenduse sisest makset, ega mõjutada Reisijat rakenduse sisest makset mitte tegema välja arvatud juhul kui Mojo Driver rakendus kinnitab rakenduse sisese makse ebaõnnestumist.
16.6 Kui Juht keeldub ilma mõjuva põhjuseta rakenduse sisest makset vastu võtmast, on Mojol õigus määrata Juhile leppetrahv 5 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus Mojo rakenduse kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.
16.7 Mojo kannab rakenduse siseste maksetena eelmisel nädalal Mojo pangakontole laekunud summad Juhi pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Juht taotleb rakenduse siseste maksete ülevaatamist, võib Mojo kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.
16.8 Juhil on võimalik tutvuda rakenduse siseste maksetega Mojo Driver rakenduses. Mojo saadab Juhile e-kirjaga kord nädalas ?juhi konto saldoteatise”. Saldoteatises näidatakse ära eelmisel nädalal laekunud rakenduse sisesed maksed ning nendelt kinnipeetud Mojo teenustasude summad. Juht peab Mojo teavitama olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada rakenduse siseste maksete teostamist.
16.9 Mojo ei ole kohustatud Juhile hüvitama Tasu, kui rakenduse sisene makse ebaõnnestus põhjusel;
16.9.1 Juht ei võtnud arvesse Mojo Driver rakenduses olevat teavet rakenduse sisese makse ebaõnnestumise kohta.

17 Enne Taksoveoteenuste osutamist peab Juht veenduma, et teenus osutatakse õigele Reisijale või et Reisija on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Mojo kontoga Taksoveoteenuseid tarbida. Kui Juht teeb Reisija tuvastamisel vea ja rakenduse sisene makse nõutakse Reisijalt, kellele Taksoveoteenuseid ei ole osutatud, siis Mojo tagastab Reisijale Tasu sõidu maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole Juhil õigust saada Mojo-lt tasu sõidu eest. Lisaks on Mojo-ll õigus nõuda iga vale rakenduse sisese makse eest leppetrahvi 5 eurot.

18 Klienditugi
18.1 Mojo pakub kliendituge Mojo rakenduse kasutamiseks Esmaspäevast Reedeni klienditoe telefoni teel.
18.2 24/7 toimib klienditugi piirkonna kohaliku emaili kaudu. Emaili tugi vastab küsimustele 12 tunni jooksul
18.3 Mojo-l on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Juht on hilinenud Mojo teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

19 Hinnangud teenuse kvaliteedile
19.1 Selleks, et tagada Mojo rakenduse kaudu kvaliteetse teenuse osutamine ning anda Reisijatele täiendav usaldus, võivad Reisijad anda hindeid ja arvustusi osutatud Taksoveoteenuste kohta.
19.2 Kui Mojo leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, ei arvestata sellega probleemide lahendamisel
19.3 Mojo ei avalda juhile antud tagasisidet välja arvatud juhtudel kui teenuse kvaliteet on väga madal.
19.4 Mojo ei rakenda tegevuse aktiivsust ning ei loo iga juhi kohta aktiivsushinde, mis põhineb Taksoveoteenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Taksoveoteenuse osutamisel. Sellegi poolest jälgib Mojo tellimuste täitmist ning jätab endale õiguse peatada juhi konto juhul kui juht tühistab stabiilselt juba aksepteeritud sõite.

20 Õigusuhted Juhi, Mojo ja kliendi vahel
20.1 Mojo on taksoveo teenuse pakkuja kuid enamasti ei osuta Taksoveoteenuseid otseselt. Mojo vahendab Taksoveoteenuse osutamist Juhi ja Reisija vahel ja vastutab seaduses määratud ulatuses.
20.2 Juht on teadlik sellest, et osutab Taksoveoteenuseid reisijaveolepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Reisijatele.
20.3 Juhi ja Mojo vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Mojo võib pakkuda juhile hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna.
20.4 Mojo ja Juhi vahel ei teki seltsingu õigussuhet. Juht ei või esineda Mojo töötajana, agendina või esindajana, ega sõlmida Mojo nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Juhti Mojo töötajaks või töövõtjaks, siis Juht loobub mistahes nõuetest Mojo vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.
20.5 Juht ei või frantsiisi kokkuleppe täitmist või frantsiisi kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

21 Isikuandmete töötlemine
21.1 Mojo kogub Juhi isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Mojo rakenduse toimimine ja osutada takso teenust.
21.2 Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindlaks teha, kas Juhid vastavad seaduse nõuetele ja Juht sobib kutsealal tegutsemiseks. Mojo edastab Juhi isikuandmed kolmandatele isikutele taksoveo teenuste osutamise eesmärgil.
21.3 Mojo rakenduses kuvatakse Juhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi number, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Juht võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada.
21.4 Kui Juht soovib oma isikuandmed eemaldada, muutub Mojo rakenduse kasutamine võimatuks. Pärast seda, kui Juht kustutab oma konto, kustutab Mojo Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada frantsiis kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Juhi isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.
21.5 Asukohaandmete edastamine.
21.5.1 Mojo teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Reisijatele pakkuda taksoveo teenust. Kui Juht soovib, et tema asukoht ei oleks Mojo rakenduses nähtav, peab Juht sulgema
Mojo rakenduse või märkima Mojo rakenduses, et Juht ei osuta Taksoveoteenuseid.
21.6 Reisijate isikuandmete töötlemine.
21.6.1 Juht ei tohi Reisijate isikuandmeid töödelda ilma Mojo loata;
21.6.2 Juht ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Mojo rakenduse kaudu kättesaadavaks saanud Reisijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Taksoveoteenuse osutamiseks.
21.6.3 Mojo on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Juhi ja Reisijate isikuandmeid.
21.6.4 Juht on Reisijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Mojo privaatsuspoliitikas ( https://mojoapp.eu/et/legal/privacy-policy/ ). Juhul kui Juht rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Mojo sulgeda Juhi konto ning nõuda kahju hüvitamist.

22 Vastutus
22.1 Mojo rakendus antakse kasutamiseks ?nagu on” ja ?nagu kättesaadav” kujul. Mojo ei taga, et juurdepääs Mojo rakendusele toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Mojo rakenduse kasutamine Taksoveoteenuste tellimiseks sõltub Reisijate käitumisest, siis Mojo ei taga, et Mojo rakenduse kasutamise tulemusena on Juhil võimalik saada Taksoveoteenuste tellimusi.
22.2 Mojo ja Gemmon OÜ juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Juhile võib tekkida Mojo rakenduse kasutamise tõttu, sealhulgas:
22.2.1 otsene või kaudne varaline kahju;
22.2.2 saamata jäänud tulu;
22.2.3 äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda;
22.2.4 andmete kaotus või ebatäpsus;
22.2.5 mis tahes muu kahju.
22.3 Mojo vastutus frantsiis kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 1000 euroga. Juhil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Mojo tahtliku rikub frantsiisi kokkulepet.
22.4 Mojo ei vastuta Mojo rakendust kasutavate Reisijate või kaasreisijate tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Reisijad tekitavad Juhile või sõidukile.
22.5 Juht vastutab frantsiis kokkuleppe, Üldtingimuste ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Mojo-lt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Juht on kohustatud Mojo-le hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Mojo-le kohaldati selle tõttu, et Juht rikkus frantsiisi kokkulepet või Üldtingimusi. Kui Reisija esitab kaebuse Mojo vastu seoses Juhi osutatud Taksoveoteenusega, peab Juht sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Mojo-le viie päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Mojo-l on õigus Juhi vastu esitada nõue, peab Juht kompenseerima Mojo-le kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.

23 Kestus ja lõpetamine
23.1 Käesolevates Frantsiisi kokkuleppe ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel jõustuvad Juhi suhtes, kui ta esitab Mojo Driver rakenduse kaudu
registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Juhi suhtes hetkest, kui tingimused on Juhile tehtud kättesaadavaks ja Juht alustab või jätkab Taksoveoteenuste osutamist Mojo rakenduse vahendusel.
23.2 Juht võib frantsiisi kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Mojo-le vähemalt viis päeva ette, peale mida Juhi õigused Mojo rakenduse kasutamiseks lõpevad. Mojo võib frantsiisi kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Juhile vähemalt viis päeva ette.
23.3 Mojo-l on õigus ilma ette teatamata üles öelda frantsiisi kokkulepe ja piirata juurdepääs Mojo rakendusele, kui Juht rikub frantsiiis kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Mojo mainet või äritegevust. Eespool mainitud juhtudel võib Mojo keelduda Juhile uue konto registreerimisest.
23.4Juhul kui Mojo kahtlustab Juhti frantsiisi kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Mojo uurimise ajaks piirata Juhi juurdepääsu Mojo rakendusele. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Mojo tuvastab, et Juht ei ole rikkumist või pettust toime pannud.
23.5 Mojo eesmärgiks on pakkuda kõikidele Reisijatele head teenusekvaliteeti, mistõttu Mojo jälgib juhtide tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Juht ei täida minimaalseid teenusenõudeid, siis on Mojo-l õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, frantsiisi kokkulepe üles öelda ja piirata Juhi juurdepääs Mojo rakendusele.

24 Muudatused
24.1 Frantsiisi kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Juhile kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, veebilehe või muude sidevahendite kaudu ja Juht jätkab seejärel Taksoveoteenuste osutamist Mojo rakenduse vahendusel.
24.2 Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele https://mojoapp.eu/et/legal/privacy-policy/ ja antakse Juhile sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Juht jätkab Mojo rakenduse kasutamist, loetakse, et Juht on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

25 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus
25.1Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

26 Teadete edastamine
26.1Juht on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.
26.2Teated, mis frantsiisi kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on:
26.2.1 isiklikult üle antud,
26.2.2 saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega,
26.2.3 saadetud tähitud postiga,
26.2.4 saadetud e-postiga,
26.3Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks:
26.3.1 isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti;
26.3.2 kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti;
26.3.3 tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks;
26.3.4 SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet

27 Lõppsätted
27.1Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.